سلامتی رهبر انقلاب امام خامنه ای **صلوات**

فرمانده،بمیرم وشما بر زبر تخت نباشى.

مشغول مداواى بسى ساده ویا سخت نباشى.

من حاضرم هر روز کفن پوش شوم،لیک امیرم

 

حتى تو براى نفسى داخل این رخت نباشى...سلامتی آقا صلوات